ЦАГ ҮЕИЙН СЭДЭВ

Олон жилийн турш хаалттай байсан Засгийн газрын зарим тусгай сангаас төрийн өндөр албан тушаалтнуудын авсан хөнгөлөлттэй зээлийн авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн шинжтэй баримтууд ил тод болж байна.

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зээл олголт (2016-2018)

Тариаланг дэмжих сангийн зээл олголт (2016-2018)


УРСАЖ БАЙГАА ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ

“Иргэд төсвөө хянана” иргэний нийгмийн сүлжээнээс өнгөрсөн жилүүдийн болон одоо үргэлжилж байгаа, удахгүй эхлэх гэж байгаа сайтар бодож төлөвлөөгүй учраас үр ашиг муутайгээс эхлээд алдаатай, хууль дүрэм зөрчсөн, хөрөнгө мөнгийг үрэн таран хийсэн төсвийн зарцуулалтын талаархи мэдээллийн сан буюу иргэний нийгмийн ой санамжийг бүрдүүлж байна. Жирийн иргэн тав, арван сая төгрөг, бүр түүнээс бага мөнгөнөөс болж шийтгүүлж байхад алдаатай шийдвэр гаргасан, буруу хэрэгжүүлсэн, зохих хяналт тавиагүйгээс болж хэдэн зуун сая, тэрбумын хохирол учруулсан албан тушаалтнууд зүв зүгээр өнгөрч байгаа учраас бид ийм баримт жишээг тухайн төсөв, зээл, тусламж, төсөл хөтөлбөрийн захиран зарцуулагчийн нэр, хаягтайгаар мэдээлж байх юм.


ОНЦЛОХ СЭДВҮҮД

Олон жилийн турш ярьж шүүмжилж байгаа боловч зарим байгууллагын төсөв  ил тод, нээлттэй болохгүй байгаагийн улмаас эрх мэдэлтэн, албан тушаалтнууд ямар ч хяналтгүйгээр дур зоргоороо зарцуулсаар байна.


ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА


ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГУУД

Засгийн газрын 29 сан үйл ажиллагаа явуулж байна.